Handelsbetingelser web

Senest revideret den 31. January 2017 samt 7. juli 2018 om GDPR

(english se below)

Generelle oplysninger

Private Guide v/Jacob Lomholt Kristensen, cvr 29278393, Bernstorffsgvej 86, DK-2900 Hellerup,

+45 2683 1077, Etableret februar 2006.

Betaling

Vi tager imod Dankort, VisaDankort, Visa, American Express, MasterCard og JCB.

Levering

Så snart beløbet er overført fra dit kreditkort, får du en mail med invitationen.

Særlige vilkår

Beløbet er inklusive moms. Der kommer ikke yderligere gebyrer.

Hvis du fortryder dit køb

Når beløbet er overført og din digitale invitation dannet, kan købet ikke annulleres. Købet kan ikke fortrydes. Hvis du har indtastet fejl, kan du inden for et par dage ringe til os, og vi kan rette fejlen eller fejlene uden beregning. Vi kan dog ikke rette invitationen til en anden person. Hvis du opdager en fejl på det russiske visumcenter, kan vi rette fejlen med det samme, så du kan fortsætte din visumansøgning, med mindre rettelserne går ud over invitationens formål og betingelser. Vi mailer invitationen til både dig og visumcentret, hvis du ønsker det.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger

Vi modtager oplysninger om dit fulde navn som i passet, dit pasnummer og fødselsdato for at vores system kan generere dig en turistinvitation. Oplysningerne bruges ikke til andet og videresendes eller sælges ikke. Oplysningerne slettes dagen efter den oplyste udrejsedato af Rusland.

Private Guides direktør og ansatte for har adgang til de oplysninger, der registreres om dig på www.privateguide.dk/Invitation_Rusland_Her_Og_Nu_Turistvisum

Vi opbevarer og transformerer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Private Guide har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Private Guide via kontakt@privateguide.dk.

GDPR: De personoplysninger som vi indsamler om dig i den egenskab som kunde, behandles i overensstemmelse med persondataloven

Reklamationsret

2 år fra bestilling/betaling. 

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til direktør Jacob Lomholt Kristensen. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

General information
Private Guide
CVR-nr: 29278393, Bernstorffsvej 86, DK-2900 Hellerup
tel: +45 2683 1077
Established in February 2006, owner Jacob Lomholt Kristensen

Payment
We accept Dankort, VisaDankort, Visa, American Express, Master Card and JCB

Delivery
The invitation will be sent to your email as soon as the full amount has been transferred from your credit card

Special conditions
The price is incl. of VAT and there will be no additional charges

If you regret your purchase
When the amount has been transferred from your card and your digital invitation has been created, the purchase can not be canceled. If you have made mistake(s)/typos, you can contact us within the next couple of days and we will correct them free of charge. It will though be impossible to change the name in the invitation to a different person’s name.
If you discover a mistake in your invitation when applying for your visa at the Russian Visa Application center, we can correct it immediately, so you can proceed with your application, but only if changes do NOT concern the purpose and conditions of the trip. We can email the invitation both to you and the Russian Visa Application center upon request.

What happens with your personal information
We need your full name exactly as it is written in your passport, your passport number and date of birth in order for the system to generate your tourist invitation. Your personal information will not be used for any other purpose or sent/sold to third parties. All personal data will be deleted automatically the day after your chosen return date from Russia.

Private Guide’s director and employees have access to the customers’ personal information registered in the system after submission at www.privateguide.dk/Invitation_Rusland_Her_Og_Nu_Turistvisum
Please, note that we do not keep or transform the encrypted customer data.

As registered in the Private Guide system you always have a right to object to the registration. You also have a right to know, what kind of information is registered on you. These are the rights you have in accordance with the Act on the Processing of the Personal Data. All requests related to the above mentioned rights should be addressed to Private Guide via kontakt@privateguide.dk.
Right of withdrawal
2 years from the date of order/payment

Right of complaint
If you would like to complain about your purchase, you should contact Jacob Lomholt Kristensen, the director. If it turns out impossible to find a solution, you can file a complaint to the relevant institution within the field as long as the conditions for that are fulfilled.